Hukuk Haberleri

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2 Ocak 2017 Tarihinde Yayınlandı.

Yeni düzenlemeyle hangi avukatlar, hangi işleri karşılığında ne kadar alacaklar ayrıntılı olarak düzenlendi. Geleceğin avukatları olmak isteyenler belki bir göz atarlar. 🙂

AVUKATLIK ASGARİ İÇME TARİFESİ (YÜRÜRLÜK 02/01/2017)
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlıklar her türlü kararlarda ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi zorunluluk avukatlık ücretinin tayin ve Takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulır.
(2) Taraflar arası akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış ya da kararlaştırılan akdi avukatlık hizmetinin geçersiz sayılması; Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 Sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti sadece belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında değil alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanuna hükümlere tabidir.
(3) Bu Tarife hükümleri kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri boyunca kabul edilir.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan işyerinde ücretler karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlülerin tavzihine ilişkin istemleri ret veya kabulü de avukatlık için hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, Icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temayızlık ve bölge idare ve bölge adliye mahkemeleri istinaf başvurusu üzerine görerek işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.
MADDE
3 – (1) Yargı bölgelerinde avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede bulunan miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretle belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi gözünün tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, Ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise onun için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Birlikte avukatlık ücretinden fazla yükletilemez.
Ücretin’de hak
et MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen oranını tamamına hak kazanır.
(2) İhtiyaca göre belirlenir ve belirlenir. Dava değeri belirlenmemiştir. Dava değerine göre hesaplanır.
Davanın konusuz kalması, feragat,
Kabul ve sulh ücreti MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir ned; Önceden inceleme tutanağı imzalandıcaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerini uygulmaz.
MADDE
7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı, Ücretin yarısına, Sonradan karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu ana kadar görünmüyor, avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlar öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve fısıldaması davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölümde yazı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık seviyesine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle tüm gönderme kararları sebebi görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik karışık vermek avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada,
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın davaya birleştirilmesi ya da davaların ayrılması durumunda, onun için dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davaları ücreti
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davaları tespit olunan kira bedeli farkı veya hükmolunan nafakanın bir yıllık mevzuata göre üçüncü parti gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak Hükmolunur. Bu bilgiler, Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölümde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş olan fiyatten az olamaz.
(2) Nafaka davaları reddedilen kısım için avukatlık için hükmedilemez.
Manevi tazminat davaları ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davaları avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı tarafın vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu hediyeler tamamını reddi durumda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci bölümünü ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; Manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinin ücreti
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardım avukatlık ücreti, takip etmek için sonuçlanıncaya kadar tamamlanan işlemlerin karşılığıdır. Konunun kıymetini değerlendirilebiliyor ya da avukatlık ücreti, bu tarifenin üçüncü bölümü için belirlenir. Şu anki tutarı 2.750,00 TL’ye kadar olanı icra takiplerinde avukatlık fiyatları, Tarifenin ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
(2) Aciz belgesi alındı, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölüm ve iki sıra numaralarına gösterilen iş veya davalarla ilgili yasal özellikler yardımlaşmak, Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numarası değerleri yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü bölüm gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.
(4) Borçlu borcunu ödeyecek şekilde ödeyeceğim. Tarifeye göre belirlenecek feein fourte threeü apprecially. Maktu ücretler işlerde de bu hüküm uygulanır.
(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölümde belirtilen maktükte ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme zamanı.
(6) Çocukla ilgili şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdahalesinde yerine getirilmesi durumunda alacaklı lehine Tarifenin ikinci bölümünde ikinci sırada birinci sırada sırtı maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Borçlunun şahsi münasebetin icra müdürlüğü ile birleşince, bir yılın birden fazla sebebiyet vermesi durumunda, ikinci ve takip eden diğer şahsi münasebet tesisinde Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölümde birinci sırasındaki maktu ücretin yarısına hükmolunur.
(7) İcra daireleri borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık hizmet bedeli geçersiz sayıldığı hallerde; Kanalından 1136 sayılı çıkartılabilir uyuşmazlıkların 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarılmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmı için icra dairelerinde gösterim yapmak için takip edilenler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.
Tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinde avukat ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkiller arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Tarifenin birinci bölümünde ikinci bölüm vermek tüketici hakem heyetlerine yönelik kuralı uygulanır.
Tarifelerin üçüncü bölümüne göre ücret
MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölümde gösterilen hukuki yardımların konusu ya da avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci bölümünde belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü bölümü olarak belirlenir.
(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davaları ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulundu paslanmaz lehine Tarifen ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve daha cesaretli tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü bölümü gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci bölüm için ikinci bölüm. Onikinci sıra numar nine ücretten az olamaz.
(4) Beraat eden ve kendisini vekil ve temsil ettiren Sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık hakkında hükmedilir.
(5) Ceza mahkemeleri görülen tekzip, internet yayın içeriğinde çıkarma, idari para cezaları itiraz gibi ilkeler mahkemesinin kararına göre itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması aşamaya işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna ikinci bölüm birinci bölüm 1. Sıradayın işi için öngörüldüğü şekil avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak ikinci elden ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında olduğu avukatlık seviyesine hükmedilir.
Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk kez dereceden veya duruşlı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge Idare, idare ve vergi mahkemeleri birinci vasıta dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul edilmesi nedenleriyle ortadan kalkması ya da bu nedenlerle davanın reddine karar vermek için verilen tarifede tarif edilecek bir ücret karşılığı yarısına, Diğer bütün tamamına hükmedilir.
(2) Şimdiki ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık indiriniz hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarı doğru fıkralarda belirtilen hükümler uygulanıyor.
Arabuluculuk, uzanlar ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) 1136 sayılı Kanunun 35 / Maddesinde sözü geçen uzlaştırmaya hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili bölümlerinde belirlenen bir ücret uygulanır.
(2) Arabuluculuk, uzanlar ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan hükümler uyarınca saptanacak miktlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.
Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunun ücreti
MADDE 17 – (1) Tarık hükümleri uygulır.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen ya da tamamen kabulü halinde Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölümde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretlendirme yapılmaktadır, Tarifenin üçüncü bölümü için avukatlık ücretine hükmeder. Ancak, reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi durumunda, Reddedilen kısım yönlendirken karşı taraf lehine Tarifenin ikinci bölümünde ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak üzere ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü bölümü için avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken eksiksiz bir da indirim. Ancak, reddedilen miktarı geçemez.
(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarısı, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci bölümünü ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ilk dereceesinde görülen davalar için öngörülen Avukatlık ücretine hükmeder.
İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; Işçi veya temsilcisi tarafından yerine getirilmesi kanunlarına göre zorunlu olanlar iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşa göre değişik görevler yapılıyorsa, hepsi de işi tamamlamış olsaydı bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ziyaretinde Dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde Ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri Tarafından Takip olunan Dava ziyaretinde işlerde de bu Tarife uygulanir.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede tarifalatın 1 / 4’ü uygulanır.
Tarifeye yazılı olmayan işlerin ücreti
MADDE 20 – (1) Tarifedeki yazalı olmayan işyerinde ücret alınır.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin değerlendirilmesi, hukuki yardımın tamamlandığı ya da dava bittiği zaman tarihlerin yürürlükte olduğu Tarife esas alınır.
Seri davalarını çekin
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı davaya aitilsin ister birada davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda bir dosya için ayrı ayrı avukatlık hakkında, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda Bir dosya için ayrı ayrı ayrı ücretlendirme% 70’i yaş avukatlık indir, Toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri ilâçlar onun için bir dosya için ayrı ayrı ücretlendirme% 60’lı yılların avukatlık indir, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri ilâçlar onu bir dosya için ayrı ayrı ücretlendirme% 40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işler bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ait tüm duruşmayı aynı aynı aynı anda kullanmam gerekir.
Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmıını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktının fahiş bulunması hâlinde, 1136 sayılı Kanal ve ben Tarife’de esas alınarak görüşmek.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayürmek yürürlüğe girer.

AVUKATLIK İÇME TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımları Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü tazminat (ilk bir saate kadar) 275,00 TL Saat
için 160,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 550,00 TL
Takip eden her saat için 270,00 TL
3. Yazılı danışma için (ilk bir soda kadar) 550,00 TL Her
saat için 260,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 400,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a ) Kira sözleşmesi ve benzeri 530,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.590,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. Ticari işlerle ilgili sözleşmemeler 800,00 TL

devri Türk vatandaşlığına Kabil edilme gibi işlerin takibi Için 2.950,00 TL ziyaretinde 4. Vergi Uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler Için 1.320,00 TL 5. Uluslararası Yargı yerlerinde takip edilen işlerde a) Duruşmasız imkb 5.750,00 TL imkb 9.900,00 b) Duruşmalı TL c) İşyerinin ücreti Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenir 6. İş yeri ve işyerinin değerinin% 12’sinden aşağı olmamak üzere . Ancak, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işiniz bitmedi 360,00 TL A ) Duruşmasız ise 5.750,00 TL b) Duruşmalı ise 9.900,00 TL c) İşyerinde ücretlendirme Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenir 6. İlçe ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri Ve benzeri heyetler ya da kurulan nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin% 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işiniz bitmedi 360,00 TL A ) Duruşmasız ise 5.750,00 TL b) Duruşmalı ise 9.900,00 TL c) İşyerinde ücretlendirme Tarifenin üçüncü bölümüne göre belirlenir 6. İlçe ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri Ve benzeri heyetler ya da kurulan nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin% 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işiniz bitmedi 360,00 TL Sebze ve meyve hediye ve benzeri hediyeler veya servisler, hizmete konu işin değerinin% 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işiniz bitmedi 360,00 TL Sebze ve meyve hediye ve benzeri hediyeler veya servisler, hizmete konu işin değerinin% 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işe yaramazsa, işiniz bitmedi 360,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 1.100,00 TL
2. Anonim zor 1.650,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık gelirinin üzerinde takdirde aradaki eksiklikler Avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Özel Kişi ve Tüzükleri Sözleşmeli Avukatlara Ödyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.650,00 TL
Takip edilen ve hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin sağlandığı takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Birimi veya Para İle Görüş Bile Maktu Ücret
Ücreti 1. Görülmekte olan bir dava varsa olmamak koşulu ile ihtiyati hacim, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri Için:
a) Duruşmasız imkb 440,00 TL
b) Duruşmalı imkb 550,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi Için satış memurluğunda yapilacak
işlerin takibi Için 730,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi 1.650,00 TL Için taksim DAVALARI A.Ş.
4. vergi Mahkemelerinde takip edilen dava Için İşler A.Ş.
a) Duruşmasız imkb 1.100,00 TL
b) Duruşmalı imkb 1.430,00 TL
5.Tüketici Mahkemeleri için görülen kredi taksitlerinin veya faiz alınması davaları için 990,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Daireleri İçin Hukuki Yardımlar Ödenecek Ücret

1. İcra Mağazaları için tıklayınız. 330,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilmekte olan işler için 400,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 660,00 TL
4. Tahliyeye yönelik icra takipleri için 660,00 TL
5 İcra Mahkemelerinde takip edilmekte olan ceza işlemleri için 600,00 TL
6. Ceza soruşturması evresinde takip edilenler için 600,00 TL
7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilmekte olan davalar için 990,00 TL
8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde
takip edilen davalar için 770,00 TL
9. Asliye Mahkemelerinde takip edilmekte olan davalar için 1.980,00 TL
10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilmekte olan davalar için 990,00 TL
11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilenlerden davalı için 2.860,00 TL
12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilmekte olan davalar için 3.960,00 TL
13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilmekte olan davalar için 1.980,00 TL
14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilmekte olan davalar için 3.960,00 TL
15. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 1.980 , 00 TL
16. Disiplin Mahkemelerinde takip edilmekte olan davalar için, 1.100,00 TL
17. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 990,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.510,00 TL
18. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile Görülen işlerin takipleri Için
a) bir Duruşması Olan işler 990,00 TL Için
b) ‘Birden Fazla Duruşması Veya Keşif gibi avukatın da bulunması Gereken sair İşlemleri Olan işler 1.980 İçin,00 TL
19. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
a) Duruşmasız ise 1.800,00 TL
b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL
20. Yargıtay’da ilk dereceede görülen davalar için 3.000,00 TL
21. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede Görülen davalar Için
a) Duruşmasız imkb 1.800,00 TL
b) Duruşmalı imkb 3.000,00 TL
22. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay A.Ş. Sayıştay’da temyiz yolu ile Görülen işlerin Duruşması 1.480,00 TL Için
1.800 Için 23. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar , 00 TL
24. Anayasa Mahkemesinde görsel dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 6.600,00 TL
b) Bireysel
başvuru Duruşmalı işlerde 3.000,00 TL
Duruşmasız işlerde 1.800,00 TL
c) Diğer dava ve işler 3.600,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM
YARIM ALANLARI İLAÇ VE KİMYASAL MADDELERİ İLE BİRLİKTE İNDİRİMLER Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 35.000,00 TL için% 12,00
2. Sonra gelen 45.000,00 TL için% 11,00
3. Sonra Gelen 80.000,00 TL için% 8,00
4. Sonra gelen 240.000,00 TL için% 6,00
5. Sonra gelen 600.000,00 TL için% 4,00
6. Sonra gelen 750.000,00 TL için% 3,00
7 . Sonra gelen 1.250.000,00 TL için% 1,50
8. 3.000.000,00 TL’dan gelen yukarısı için% 1,00

45

Advertisements